Preventíne vyšetrenie - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah

PREVENTÍNE VYŠETRENIE
______________________________
Obsah:
Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom  odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva:
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh:
poistenci starší ako 18 rokov
Periodicita:
raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok
Z o z n a m    v ý k o n o v
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie
Odber kapilárnej krvi

Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Kreatinín (PHOT)
Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Alanínaminotransferáza ALT

Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
Okultné krvácanie v stolici
u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
Glukóza (ENZ)

Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Cholesterol celkový
u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18,
u poistencov starších ako 40 rokov

Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP)
u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18,
u poistencov starších ako 40 rokov

Triacylglyceroly
u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18,
u poistencov starších ako 40 rokov

Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP)
u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18,
u poistencov starších ako 40 rokov

Erytrocyty – počet (MICC)

Hemoglobín (PHOT)
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty – počet (MICC)
Sedimentácia erytrocytov – FW

Trombocyty – počet (MICC)
Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodovýu poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár s príslušnou špecializáciou
© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah