Ambulancia - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah

NAŠA AMBULANCIA
______________________________

    V našej ambulancii všeobecného lekára poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých s dôrazom na individuálny prístup. Zabezpečujeme  základnú diagnostiku v rámci primárneho kontaktu s pacientom, liečbu bežných respiračných ochorení, civilizačných chorôb (choroby srdca, artériovú hypertenziu, poruchy tukového metabolizmu), najčastejšie choroby pohybového aparátu a pod., realizujeme predoperačné vyšetrenia.

Neustále sa zdokonaľujeme a vzdelávame v záujme poskytovania liečby v súlade s najnovšími poznatkami klasickej medicíny.

Medzi hlavné priority u nás patrí:
  • precíznosť pri vyšetrení
  • vysoký dôraz na detail
  • viac ako 25 ročné skúsenosti v odbore všeobecný lekár pre dospelých
  • moderná komunikácia (internet, e-mail)
  • komunikácia s pacientmi aj v anglickom jazyku.

    Naša spoločnosť je na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR zaradená do Zoznamu osôb, ktoré vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. a okrem posudzovania spôsobilosti zamestnancov na prácu  vykonáva i dohľad nad pracovnými podmienkami.
   Ambulancia je výučbovým zariadením LF UPJŠ, ktoré zabezpečuje praktickú zložku vzdelávania v akreditovanom študijnom programe v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
LEKÁR

MUDr. Mgr. Štefánia Ružičková
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1986.
Predatestačnú prípravu absolvovala v Nemocnici Šaca a na Poliklinike Juh v rokoch 1986-1990, ktorú v máji 1990 zavŕšila atestáciou I, stupňa v odbore všeobecné lekárstvo.
V roku 2014 absolvovala štúdium Magister verejného zdravotníctva v programe Administrácia vo verejnom zdravotníctve na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
Do decembra 1994 pracovala ako závodný dorastový lekár v rámci Polikliniky Juh, v nasledujúcich rokoch ako privátny všeobecný lekár pre dospelých. Od novembra 2003 do januára 2005 zastávala funkciu riaditeľa Diagnosticko-terapeutického centra REIMANUS, spol.s .r.o. v konkurze v Prešove. Od februára 2005 je konateľom, odborným garantom a praktickým lekárom pre dospelých v spoločnosti FANMED, s.r.o. K odborným skúsenostiam prispela i aktívna účasť na pilotnom projekte PHARE – implementácia štandardných terapeutických postupov (guidelines) v liečbe hypertenzie v roku 2000, ako i  práca zmluvného lekára poisťovne AMSLICO a Nationale Nederlanden- teraz ING Životnej poisťovne a.s. od roku 1995.
V roku 2016 získala osvedčenie  o absolvovaní kurzu kineziotapingu a možnostiach jeho terapeutického využitia.
Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti- Internistická spoločnosť a Spoločnosť všeobecného praktického lekárstva.
V roku 1992 bola jedným zo zakladajúcich členov MENSA Slovensko.
SESTRA

Dagmar Blizmanová
V roku 1985 ukončila gymnázium v Košiciach. V roku 1987 absolvovala nadstavbové štúdium ako pôrodná asistentka na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. Odvtedy pracovala na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici Šaca. V r. 2002 získala špecializáciu v odbore pôrodná asistencia. Od augusta 2017 pracuje na ambulancii všeobecného lekára ako zdravotná sestra .

AKO SA STAŤ ZMLUVNÝM PACIENTOM

Postup pri prihlasovaní nových pacientov:
Predpokladom vzniku novej „Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ je preukázateľný zánik, a teda „Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ s predchádzajúcim lekárom. Odstúpenie od Dohody s predchádzajúcim lekárom si stiahnite TU. Nová Dohoda bude podpísaná pri návšteve ambulancie.

Ďalší postup je nasledovný:
  • Navštívte našu ambulanciu, ďalšia komunikácia prebehne v zmysle platnej legislatívy medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (predchádzajúci a terajší lekár). Na základe vyžiadania a zaslania odstúpenia od predchádzajúcej Dohody odošle predchádzajúci lekár zdravotnú dokumentáciu do 7-mich dní novému lekárovi.

a l e b o

  • Po predchádzajúcej komunikácii s nami (viď kontakty) doručte podpísané Odstúpenie od dohody a zároveň vyžiadanie zdravotnej dokumentácie svojmu doterajšiemu lekárovi. Zdravotná dokumentácia alebo jej opis bude následne zaslaná poštou.

UPOZORNENIE:
Zdravotná dokumentácia nie je majetkom pacienta. Nedožadujte sa jej vydania do vlastných rúk. Postup lekára, ktorý Vám ju odmietne vydať je zákonný.
Dohoda zaniká po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti  uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.
© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah