Služby - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah

PONUKA
______________________________
V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých poskytujeme štandardný a nadštandardný systém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tiež sa môžete nechať vyšetriť ako samoplatca.

ŠTANDARDNÝ SYSTÉM

Zdravotná starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Každý poistenec má nárok na
 • preventívne vyšetrenie podľa zákona
 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • zdravotné výkony, ktoré vedú k zisteniu choroby, jej liečbe, prípadne  dispenzarizácii
 • predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok v súlade preskripčnými a indikačnými obmedzeniami stanovenými platnou legislatívou.

UPOZORNENIE:
V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých je preventívna prehliadka poistenca nad 18 rokov veku hradená z verejného zdravotného poistenia poskytovaná raz za dva roky, u darcov krvi raz za rok.
Lieky s preskripčným obmedzením všeobecný lekár predpisuje na základe odporúčania špecialistu, ktorý v zmysle Zákona č. 362/2011 Z.z. z 13. septembra 2011, § 119, ods. 11: „Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár humánny liek predpísaný spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť 12 mesiacov" V opačnom prípade, ak je takýto liek indikovaný, je možné  predpísať ho len na úhradu pacienta.

Prehľad štandardných služieb
 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia indikované lekárom
 • očkovanie (chrípka, tetanus)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorého pacienta
 • odosielanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...ak sú indikované lekárom)
 • vystavenie potvrdenia o pracovnej neschopnosti
 • konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia
 • elektronické zasielanie receptov na dlhodobo užívané lieky a predpisov na zdravotnícke pomôcky

NADŠTANDARDNÝ SYSTÉM

Na základe vlastného rozhodnutia si môžete zvoliť nadštandardné služby pri poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti
a výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia, za ktoré pacient uhrádza poplatky uvedené v cenníku výkonov.

Prehľad nadštandardných služieb

 • EKG (pokiaľ nie je súčasťou zdravotnej preventívnej prehliadky, resp.nie je indikovaný lekárom v priebehu diagnostického procesu)
 • vyšetrenie CRP (C-reaktívny proteín) z kvapky krvi priamo na ambulancii - kvantitatívne meranie prístrojom QuikRead go
 • vyšetrenie stolice na skryté krvácanie (FOB test) - kvantitatívne meranie prístrojom QuikReadgo
 • vyšetrenie moču plnoautomatickým močovým analyzátorom – 11 parametrov (Urine Analyzer)
 • Tlakový 24-hodinový Holter monitoring
 • ABI – ramenno-členkový index a PWV – rýchlosť pulzovej vlny
 • kineziotaping
 • vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti na:
               • vedenie motorového vozidla
               • zbrojný preukaz
               • štúdium na vysokej škole
               • preukaz pracovníka v potravinárstve
               • potvrdenia podľa individuálnej požiadavky
 • možnosť ošetrenia v určitú hodinu bez čakania pri objednaní (len po ordinačných hodinách)
 • vypisovanie návrhov na kúpeľnú starostlivosť na vlastnú žiadosť
 • očkovanie (pred cestou do zahraničia, očkovacie látky nehradené zdravotnou poisťovňou...)
 • na žiadosť vyšetrenie pacienta doma
 • ošetrenie mimo ordinačných hodín
 • telefonická konzultácia mimo pracovný čas
 • zhotovenie fotokópií lekárskych nálezov

SAMOPLATCA

Samoplatca je pacient, ktorý si náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradí sám, pokiaľ nie je verejne zdravotne poistený v SR, a nie je ani zdravotne poistený v inom členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo sú mu poskytnuté v rámci zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony, ktoré síce sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ale o ich poskytnutie za plnú úhradu sám preukázateľne požiadal.

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pacient hradí poplatky za lekárske, administratívne a iné výkony nehradené zdravotnými poisťovňami uvedenými v cenníku.

Výkony mu budú poskytnuté na základe jeho slobodnej vôle vyjadrenej ústnou alebo písomnou formou ešte pred poskytnutím konkrétneho výkonu.

© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah